Liệu hình ảnh siêu âm lạc nội mạc tử cung có giúp chẩn đoán bệnh chính xác